Εταιρική Ευθύνη

Η εταιρεία Family Supermarket A.E. εφαρμόζει ολοκληρωμένη στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, την κοινωνία, το περιβάλλον και τα προϊόντα.