Η Family Supermarket Α.Ε. δημιούργησε το διαδικτυακό τόπο https://www.familysupermarket.gr , εφεξής η «Ιστοσελίδα», προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες στους επισκέπτες σχετικά με την Εταιρία, την ίδρυση της, τη λειτουργία της, τη δραστηριότητα, τα προϊόντα της, τις συνεργασίες της κλπ.

H Ιστοσελίδα είναι ενημερωτικού περιεχομένου γύρω από θέματα που αφορούν την Εταιρία και την δραστηριότητα της.

Η Ιστοσελίδα μας δεν ζητάει προσωπικές πληροφορίες από τους επισκέπτες της κατά τη διάρκεια της πλοήγησης στο περιεχόμενο της.

Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις τους οποίους κάθε επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να συμμορφώνεται με αυτούς.

Η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Η Εταιρία μας δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να προβαίνει στην τροποποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της Ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ενημέρωση, υποχρεούται όμως να προβαίνει άμεσα στην επικαιροποίηση των παρόντων όρων.

Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης των παρόντων όρων από τη σχετική αναγραφή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.

Η μη ενάσκηση από την Εταιρία μας των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτηση της από τα δικαιώματα αυτά.

Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.

Ευθύνη Εταιρίας

Η Εταιρία μας καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια και αρτιότητα. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία μας δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη της Ιστοσελίδας για ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών. Η ευθύνη της Εταιρίας μας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας της. Η Εταιρία μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ‘η και σε αδυναμία παροχής πληροφοριών που διατίθενται από αυτην και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής .

Υποχρεώσεις των χρηστών

Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στην ελληνική νομοθεσία ή μπορεί να βλάψει την Εταιρία μας και τρίτους. Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων η Εταιρία μας επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και οι παραβάτες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τυχόν ζημία της Εταιρίας μας.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Η Εταιρία μας διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης καθώς και τους τίτλους ιδιοκτησίας αναφορικά με το περιεχόμενο, όλα τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού, καθώς και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων και λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που άπτονται αυτού. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες της για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση του διαχειριστή της διαδικτυακής πύλης. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας Ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Η Ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών της Ιστοσελίδας, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης των δικτυακών αυτών τόπων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή της Ιστοσελίδας, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Cookies

Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιούμε;
Είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται στους υπολογιστές με σκοπό την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια περιήγησης στους ιστότοπους. Η χρήση των cookies διευκολύνει τα Διαδικτυακό μας Τόπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης που έχετε. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωμένη την επόμενη φορά που θα μας επισκεφτείτε. Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό του, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.
Ποια cookies χρησιμοποιούμε;
Ορισμένα ή όλα τα cookies που περιγράφονται παρακάτω αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης.
H Iστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies.
1. Απολύτως απαραίτητα:
Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του Διαδικτυακού μας Τόπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα.
Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του Διαδικτυακού μας Τόπου.
Tα cookies αυτά αποθηκεύουν προσωρινά κάποιες προτιμήσεις του χρήστη όπως για παράδειγμα ποιες υποσελίδες του αρέσουν περισσότερο, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Ακολουθεί ο πίνακας με αυτού του είδους τα cookies:

Χρησιμοποιούμενο Cookie:Τι κάνει;Πόσο καιρό μένει το Cookie στην συσκευή σας;
e8edb169be9e75c26737396a1155e9Προσωρινό και απαραίτητο cookieΈνα cookie περιόδου σύνδεσης, διαγράφεται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού.
665028b0bf20bd9781040bfaf2e30fa3Προσωρινό και απαραίτητο cookieΈνα cookie περιόδου σύνδεσης, διαγράφεται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού.


2. Cookies Επιδόσεων
Google analytics:
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό μας Τόπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη άμεσα. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.
Χρησιμοποιούμενο Cookie:Τι κάνει;Πόσο καιρό μένει το Cookie στην συσκευή σας;Αναλυτικές πληροφορίες για τα Cookies και ανάκληση συναίνεσης:
Ανάλυσης / Ιχνηλάτησης (Analytics / Tracking) _gid _gaΠαρέχει πληροφορίες σχετικά με τι επισκέπτεστε και τι κάνετε στον ιστότοπο και σε άλλους ιστότοπους για στατιστικούς λόγους2 χρόνια από τρίτους (Εταιρία Google)https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
1P_JAR Google 1 μήνα https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=el
ANID Google Ad services 1 χρόνο https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=el
APISID Η Google κάνει χρήση τέτοιων cookies σε σελίδες που περιέχουν Google maps, για να συγκεντρώσει γενικές πληροφορίες περί της χρήσης των χαρτών από τους επισκέπτες. 2 χρόνια https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=el
CONSENT αποθηκεύει την προτίμηση του επισκέπτη ως προς την αποδοχή ή μη της πολιτικής cookies 19 χρόνια https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=el
HSID περιέχουν αρχεία με ψηφιακή υπογραφή και κρυπτογράφηση του αναγνωριστικού του Λογαριασμού Google ενός χρήστη καθώς και την πιο πρόσφατη ώρα σύνδεσης. Ο συνδυασμός αυτών των δύο cookie μας δίνει τη δυνατότητα να αποκλείσουμε πολλούς τύπους επιθέσεων, όπως τις προσπάθειες κλοπής του περιεχομένου φορμών που συμπληρώνετε σε ιστοσελίδες. 2 χρόνια https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=el
NID Η Google χρησιμοποιεί cookie, όπως τα cookie NID και SID, για να συμβάλει στην εξατομίκευση των διαφημίσεων σε προϊόντα της Google, όπως η Αναζήτηση Google. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τα cookie αυτού του είδους για την υπενθύμιση των πιο πρόσφατων αναζητήσεων, των προηγούμενων αλληλεπιδράσεων με τις διαφημίσεις ή τα αποτελέσματα αναζήτησης ενός διαφημιζόμενου και των επισκέψεών σας στον ιστότοπο ενός διαφημιζόμενου. Αυτό συμβάλει στην εμφάνιση εξατομικευμένων διαφημίσεων στο Google. 6 μήνες https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=el
OGP Google services 1 μήνα https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=el
OGPC Google services 2 μήνες https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=el
S Google services 1 χρόνο https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=el
SAPISID αλλιώς ονομαζόμενο DoubleClick cookie, χρησιμοποιείται για να φτιάχνει ένα προφίλ με τις προτιμήσεις των επισκεπτών και να τους εμφανίζει σχετικές διαφημίσεις σε άλλες ιστοσελίδες. Κύριος σκοπός της χρήσης του είναι η στοχευμένη διαφήμιση. 2 χρόνια https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=el
SEARCH_SAMESITE Google services 6 μήνες https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=el
SID περιέχουν αρχεία με ψηφιακή υπογραφή και κρυπτογράφηση του αναγνωριστικού του Λογαριασμού Google ενός χρήστη καθώς και την πιο πρόσφατη ώρα σύνδεσης. Ο συνδυασμός αυτών των δύο cookie μας δίνει τη δυνατότητα να αποκλείσουμε πολλούς τύπους επιθέσεων, όπως τις προσπάθειες κλοπής του περιεχομένου φορμών που συμπληρώνετε σε ιστοσελίδες. 2 χρόνια https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=el
SIDCC Google services 2 χρόνια https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=el
SSID Google services 2 χρόνια https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=el

Αποδοχή εγκατάστασης cookies

Η εγκατάσταση και χρήση ρυθμίζεται ειδικότερα από την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3471/2006 (ο οποίος μετέφερε στην Ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία 2002/58/ΕΚ) σύμφωνα με την οποία η εγκατάσταση και χρήση cookies επιτρέπεται μόνο με την συγκατάθεση του χρήστη. Μια ιστοσελίδα μπορεί να εγκαταστήσει ένα τέτοιο cookie μόνο εάν ο εκάστοτε χρήστης της έχει δώσει τη συγκατάθεση του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση για την εγκατάσταση αυτή, το σκοπό της επεξεργασίας, την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και τυχόν αποδέκτες των δεδομένων. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να δίνεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού ή μέσω άλλης εφαρμογής. Ο επισκέπτης με την πλοήγηση του στην Ιστοσελίδα ενημερώνεται την πρώτη φορά που εισέρχεται σε αυτόν με σχετική αναφορά στο κάτω μέρος της σελίδας πως αποδέχεται και καταλαβαίνει ότι είναι απαραίτητη η χρήση των cookies για την εύρυθμη λειτουργία του.

Έλεγχος και Διαγραφή cookies;

Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς.

Περισσότερες πληροφορίες για τα είδη των cookies είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://www.allaboutcookies.org. Εάν επιθυμείτε να μάθετε πώς μπορείτε να ελέγχετε ή να αφαιρείτε τα cookies, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.AboutCookies.org.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Εταιρία μας, διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής, πάντα σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας θα πρέπει να διαβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή, που πραγματοποιείται ενώ η Εταιρία μας δεσμεύεται να προβαίνει στις απαραίτητες ενημερώσεις των επισκεπτών με κάθε πρόσφορο μέσο. Η τελευταία έκδοση της παρούσας Πολιτικής έγινε την 10-9-2019