Επικοινωνία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Family Κεντρικά Γραφεία και Αποθήκες

  • Ολύμπου & Σταδίου 57009 Θεσσαλονίκη
    ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ
  • +30 2310 778827

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς
Συνέβη κάποιο σφάλμα . Παρακαλώ προσπαθήστε ξανά.
Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε το επώνυμό σας
Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

H παρούσα Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας με την επωνυμία «Family Supermarket Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με έδρα την Ολύμπου & Σταδίου, τκ 57009, και εκπροσωπείται κατά το νόμο, σκοπό έχει την ενημέρωσή σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την περιήγησή σας, στο διαδικτυακό μας ιστότοπο www.familysupermarket.gr ή/και κατά την πραγματοποίηση αγορών, είτε με την ιδιότητα του χρήστη, είτε με αυτήν του επισκέπτη, από το Ηλεκτρονικό Κατάστημά μας, με γνώμονα πάντοτε τη διασφάλιση δίκαιου και διαφανούς τρόπου επεξεργασίας.

Η Family Supermarket Μονοπρόσωπη Α.Ε. σεβόμενη την Ιδιωτικότητα και εφαρμόζει το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά όλους όσοι συναλλάσσονται ή αλληλεπιδρούν με την Εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά κάθε σημείο φυσικής παρουσίας και εγκατάστασης της Εταιρείας, καθώς και σε όλα τα ψηφιακά περιβάλλοντα και εφαρμογές.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ως αναπόσπαστο μέρος και ενιαίο σύνολο των Όρων Χρήσης του διαδικτυακού μας ιστότοπου, δύναται να τροποποιείται και να επικαιροποιείται οποτεδήποτε από την «Family Supermarket Μονοπρόσωπη Α.Ε.», ισχύουσα από την ανάρτηση της εκάστοτε τροποποίησης. 

Η Εταιρεία Family Supermarket Μονοπρόσωπη Α.Ε. με έδρα την Ολύμπου & Σταδίου τκ 57009, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και email info@familysupermarket.gr είναι η υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ορίζοντας τα μέσα και το σκοπό επεξεργασίας

 
Σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα εκ των Καν. ΕΕ 2016/679, Ν.4624/2019, Ν. 3471/2006 όπως εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν, των σχετικών οδηγιών και αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και εν γένει του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δη στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, επεξεργαζόμαστε μόνον τα απαραίτητα για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας δεδομένα, τα οποία μας κοινοποιείτε, είτε για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης/συναλλαγής, είτε στη βάση υποχρέωσής μας εκ του νόμου, είτε -όπου απαιτείται- με τη συναίνεσή σας. 

Ειδικότερα κατά την πραγματοποίηση των αγορών σας για την ασφαλή διενέργεια και την άρτια εκτέλεση των μεταξύ μας συναλλαγών συλλέγουμε τα στοιχεία: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας, τυχόν σχόλια ή οδηγίες σας,

Εφόσον απαιτείται έκδοση τιμολογίου για έκδοση επιπλέον ζητούνται Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. έδρα και σκοπός λειτουργίας.

Επίσης συλλέγουμε το ιστορικό των αγορών σας (Ιστορικό Παραγγελιών) για την ευχερέστερη διενέργεια τυχόν επόμενων αγορών σας, ή υπό τον όρο ότι έχετε δώσει την ρητή συναίνεσή σας, για την αποστολή διαφημιστικού υλικού και την διενέργεια προωθητικών ενεργειών (αποστολή newsletter),

 

Επίσης συλλέγουμε δεδομένα επικοινωνίας σας.  Τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται κατόπιν δικού σας αιτήματος για αποστολή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (newsletter, sms) είτε μέσω της ιστοσελίδας, είτε μέσω ειδικού εντύπου, είτε μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας καθώς και το έννομο συμφέρον μας για τη διαχείριση των συνδρομών αποστολής ενημερωτικού υλικού και της προώθησης των πωλήσεων. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται μέχρι την παραλαβή αιτήματος διαγραφής ή ανάκλησης της συγκατάθεσης.

 

Με την πρόσβαση ή/και τη χρήση του διαδικτυακού μας ιστότοπου συλλέγουμε αυτόματα δεδομένα σύνδεσης και πληροφορίες σχετικές με την περιήγησή σας, οι οποίες είναι μη εξατομικευμένες.


Επεξεργαζόμαστε τα απολύτως απαραίτητα ανά περίπτωση δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: 
στο πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβασης για την άρτια εκπλήρωση της συναλλακτικής σχέσης.

 

Η Family Supermarket Μονοπρόσωπη Α.Ε. μεριμνά ώστε να επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο νόμιμο, θεμιτό και διαφανή.


Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, χωρίς να υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με ασύμβατο τρόπο προς τους σκοπούς αυτούς.


Η Εταιρεία φροντίζει ώστε τα δεδομένα να είναι ακριβή και επικαιροποιημένα.

 

Τα προσωπικά δεδομένα είναι συναφή με το σκοπό επεξεργασίας, κατάλληλα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Ακόμη, τα δεδομένα διατηρούνται σε μορφή, η οποία επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας ή για εξυπηρέτηση νόμιμων σκοπών.


Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους, όπως την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, διαρροή, υποκλοπή, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.


Τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, ή/και σε συμμόρφωσή μας με τυχόν εκ του νόμου υποχρέωση για τήρηση αρχείων, συμμόρφωσή μας προς τις διατάξεις του νόμου περί παραγραφής, και σε κάθε περίπτωση για όσο χρονικό διάστημα είστε ενεργός χρήστης του διαδικτυακού μας ιστότοπου και για ανώτατο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την τελευταία σας δραστηριότητα σε αυτόν.

Αποκλειστικά σε περίπτωση κατά την οποία κριθεί απαραίτητο για το σκοπό επίλυσης τυχών διαφορών, ή στο πλαίσιο νομικών ενεργειών, έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας, πάντοτε υπό το πρίσμα των βασικών αρχών της διαφάνειας, της ασφάλειας, της εμπιστοσύνης, του νομικά επιτρεπτού και της αναγκαιότητας της επεξεργασίας. 

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει κατά κανόνα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους. Ενδέχεται να διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα από την Εταιρεία σε επιλεγμένες μόνο συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της, παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.


Δε θα διαθέσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, οι οποίοι δεν φέρουν την ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία ή/και του αποδέκτη, χωρίς προγενέστερη ενημέρωσή σας και σχετική σας συναίνεση. 

Στη βάση της νομικής μας υποχρέωσης τα προσωπικά σας δεδομένα είναι δυνατόν να κοινοποιηθούν άνευ ετέρου στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές Αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Η Εταιρεία διευκολύνει την άσκηση όλων των προβλεπόμενων δικαιωμάτων που ορίζονται στον Κανονισμό εφαρμόζοντας σχετική διαδικασία για την ικανοποίησή τους. Σύμφωνα με τον Κανονισμό έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγει η Εταιρεία μας.

Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχετε εκ του νόμου τα εξής δικαιώματα:

Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα να επιβεβαιώσετε κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και εάν συμβαίνει τούτου να έχετε πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες και ανά περίπτωση να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο. Έχετε ανά περίπτωση το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία μας δεν έχει νόμιμο ή βάσιμο λόγο να διατηρήσει τα δεδομένα αυτά, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, αν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή θεωρείτε την επεξεργασία παράνομη ή χρειάζεστε τα δεδομένα για την υποστήριξη νομικών αξιώσεων και η Εταιρεία δεν τα χρειάζεται πια ή όταν εκφράζετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία. Έχετε ανά περίπτωση το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με βάση έννομο συμφέρον σας και ανά περίπτωση να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε τρίτο πρόσωπο.

Η Family Supermarket Μονοπρόσωπη Α.Ε. σέβεται το δικαίωμα των υποκειμένων των δεδομένων να μην υπόκεινται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τα αφορούν ή τα επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων μπορείτε να απευθυνθείτε στο Email dpo@familysupermarket.gr

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 647 5600, www.dpa.gr)

Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων προϋποθέτει τη συγκατάθεση, μπορείτε να ανακαλέσει την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης. Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μη μπορούμε να συνεχίσουμε την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων προς εσάς.


Στην περίπτωση ανάκλυσης της υπερεσίας προσωπικών δεδομένων, οι αιτούμενες πληροφορίες να σας παρασχεθούν με σχετική γραπτή ενημέρωση το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας ή, σε περίπτωση πολυπλοκότητας αυτού, θα λάβετε εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος γραπτή ενημέρωση για παράταση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται.

 

Τελευταία Ενημέρωση 31/12/2020

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές για να απαντήσουμε στο μήνυμά σας.

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ